AB Komisyonu, 22 Aralık 2023 tarihinde, 2025 sonuna kadar sürecek Sınırda karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM/CBAM) geçiş dönemi uygulaması kapsamına giren ithalata konu ürünlerde (elektrik hariç) gömülü emisyonları belirlemek için kullanılabilecek varsayılan değerleri ve raporlama yükümlülüklerini gösteren güncellenmiş kılavuzu yayınladı. 
Varsayılan değerler; ithalatçıların gerekli tüm bilgilere sahip olmadığı durumda, SKDM geçiş dönemi uygulamasında dikkate alınacak değerler olacaktır. 
Kılavuza göre;
  • İlk üç çeyreklik raporlar sırasında (2023'ün 4. çeyreği ve 2024'ün 1. ve 2. çeyreğine ilişkin raporlar), beyan sahipleri, nicel bir sınırlama olmaksızın, yayınlanan varsayılan değerlere dayalı olarak gömülü emisyon bildirimlerini yapabileceklerdir. 
  • 2024'ün 3. çeyreğinden itibaren 2025'in sonuna kadar, beyan sahipleri, sadece karmaşık mallar için ve toplam gömülü emisyonların %20'si ile sınırlı olmak kaydıyla, emisyonları tahminlere dayalı olarak raporlamaya devam edebileceklerdir. Bu uygulamada, varsayılan değerler 'tahmin' olarak nitelendirilecektir. Bu değerler, 2023’ün 4. çeyreğine ilişkin raporlama döneminin (31 Ocak 2024 tarihine kadar yapılması gereken raporlama) bitiminden sonra, bu raporlama döneminde toplanan veriler ile AB sanayisinden ve AB dışındaki SKDM malları üreticilerinden gelen geri bildirimler dikkate alınarak düzenli olarak revize edilecektir.
SKDM mevzuatı ve geçiş dönemi kurallarını içeren uygulama yönetmeliğinde öngörülen esnekliklerin yanı sıra, geçiş dönemine özel çevrimiçi raporlama aracına ek basitleştirmeler veya kolaylıklar getirilmiştir. Bunlar; 
  1. Sonraki raporlarda yeniden kullanılmak üzere, belirli bir malın emisyon verilerini kaydetme seçeneği (Nisan 2024'teki ikinci üç aylık rapordan itibaren uygulanabilecektir),
  2. İthal edilen miktarları güncelleyen önceki raporun yeniden yürütülmesi için bir seçenek,
  3. Uygun olduğunda, önceki rapor verilerini yeniden kullanmak için raporlama beyan sahiplerinin kendi süreçlerini otomatikleştirmelerine izin vermek için bir XML dosyasına dayalı veri raporlama seçeneği,
  4. Operatörler için varsayılan raporlama döneminin, bir tesisin yıllık faaliyetlerini yansıtan temsili verileri toplamalarına izin vermek için on iki ay olduğuna açıklık getirilmesi (On iki aylık raporlama dönemi bir takvim yılı, ya da alternatif olarak bir mali yıl olabilecektir. Ancak, tesisin uygun bir MRV- Ölçme Raporlama ve Doğrulama- sistemine katılması ve raporlama döneminin bu sistemin gereklilikleriyle örtüşmesi halinde, operatörler en az üç aylık alternatif bir raporlama dönemi de seçebileceklerdir. 
AB Komisyonu, raporlama yükümlülüklerinin daha da basitleştirilmesi ve 2024'teki ikinci raporlama döneminden önce belirli işletme verilerinin doğrudan AB dışındaki üreticilerden SKDM siciline sunulmasının ne şekilde kolaylaştırılabileceği üzerinde çalışmaya devam edeceğini açıklamıştır. 

Komisyon ayrıca, AB dışındaki ithalatçıların ve tesis operatörlerinin geçiş dönemindeki (1 Ekim 2023 - 31 Aralık 2025) raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla iki yazılı rehber dokümanı güncellemiştir. Rehber dokümanlar, özellikle raporlama dönemlerine ilişkin zaman çizelgesi ve SKDM raporlarındaki bilgilerin kalitesi (örneğin dahilde işleme ve üretim rotaları için sunulacak bilgiler) ile ilgili açıklama ve düzeltmelerle güncellenmiştir. Kılavuz dokümanlara, tesis operatörleri tarafından mallarının gömülü emisyonlarına ilişkin bilgileri raporlama beyan sahiplerine iletmek için kullanılabilecek elektronik bir bilgi şablonu eşlik etmektedir.

Kaynakça:
Commission publishes default values for determining embedded emissions during the CBAM transitional period and updated guidance on reporting obligations, tıklayınız.
Default Values for the Transitional Period of the CBAM between 1 October 2023 and 31 December 2025, döküman için tıklayınız